Modelování


Modelování a simulace se staly nezbytnou součástí výzkumu moderních materiálů. Modelovací techniky mohou být použity pro predikci vlastností materiálů, a tím ušetřit čas a finanční zdroje při jejich navrhování. Na druhou stranu modelovaní a simulace poskytují doplňující pohled na experimenty, čímž umožňují lepší porozumění chování materiálů.

V současné provádíme modelování v těchto OBLASTECH:

 

Kvantově-mechanické (Ab initio) modelování,

které využívá znalosti kvantové mechaniky k popisu elektronové struktury pevných látek. Tento přístup je založen na metodě funkcionálu hustoty (Density Functional Theory, DFT). Veškerý matematicko-fyzikální aparát je v současné době plně aplikován v programech, které jsou běžně používány. Metody aplikujeme převážně na kovové materiály. Pomocí výpočtů získáváme například celkové energie studovaných fází, informace o jejich vzájemné stabilitě, magnetismu, mechanických vlastnostech a popis poruch krystalové mříže.

Více detailů lze získat zde.

 

Termodynamické modelování

využívá znalosti termodynamických zákonů k předpovídání stability různých fází za přesně daných podmínek, jako je teplota, tlak a složení systému. Využití výpočetní techniky a specialisovaného software umožňuje rychlý výpočet Gibbsových energií fází v závislosti na výše uvedených proměnných a následné vykreslení fázového diagramu. Termodynamické modelování je často prováděno v těsné spolupráci s experimentálním výzkumem a ab initio výpočty.

Více detailů lze získat zde.