Doktorské studium


Cílem těchto stránek není suplovat stránky studijního odděleni Přírodovědecké fakulty, kde naleznete informace o:

Požadavky k přijímacím zkouškám

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním oboru Materiálová chemie je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu přírodovědeckého nebo technického směru a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Obsahem zkoušky je odborná rozprava v daném oboru a zkouška jazyková. Uchazeč v přijímací zkoušce prokáže znalost základů fyzikální a anorganické chemie na úrovni absolventa magisterského studia chemie s důrazem na zvolenou oblast doktorské disertační práce. Posouzení schopnosti komunikace v jednom světovém jazyce, přednostně angličtiny, se děje četbou odborného textu, jeho překladem a výkladem. Uchazeč o studium si nejpozději do řádného termínu přijímací zkoušky musí vybrat školitele z řad akademických pracovníků, kteří pro daný studijní program vypsali v daném akademickém roce téma disertační práce.

Předměty

Student si vybírá předměty prohlubující a rozšiřující znalosti z této nabídky:

 • Podzimní semestr

Kód Předmět Garant/Vyučující
WMQ Modelování materiálů II doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D. et Ph.D. 
C5303 Modelování vlastností tuhých látek doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
C6335 Nanočástice prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
C7740 Organokovové sloučeniny doc. RNDr. Josef Novosad, CSc.
C7790 Počítačová chemie a molekulové modelování I prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
C8080 Analytická elektronová mikroskopie v materiálové chemii RNDr. Jiří Buršík, DSc.
C8965 Rovnovážné stavy a fázové transformace materiálů prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
C9907 Koloidní a sol-gelová nanochemie Prof. Dr. Lubomír Špaňhel
STI-DS207 Mikromechanika deformace a lomu pokročilých materiálů prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.

 

 • Jarní semestr
Kód Předmět Garant/Vyučující
C5305 Computational Thermodynamics doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
C6750 Materiálová chemie kovů doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
C6800 Multinukleární NMR spektroskopie prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
C8400 Kvantová chemie pevných látek, výpočty elektronové struktury prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
C8880 Vybrané metody analýzy pevných látek prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
C8888 Nanochemistry prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
C9135 Pokročilé metody studia materiálů doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
C9906 Spektroskopické metody charakterizace nanomateriálů Prof. Dr. Lubomír Špaňhel
F9800 Fyzika kondenzovaných látek II prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
STI-DS207 Mikromechanika deformace a lomu pokročilých materiálů prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.

 

Studenti, kteří neabsolvovali své magisterské studium v oboru materiálové chemie, si doplňují své znalosti přednostně ze seznamu těchto výběrových přednášek:

 • Podzimní semestr
Kód Předmět Garant/Vyučující
C4120 Makromolekulární chemie doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
C5020 Chemická struktura doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
C5030 Chemická struktura - seminář doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
C5060 Metody chemického výzkumu doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.
C5030 Statistická termodynamika doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
C6730 Fázové rovnováhy prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
C7780 Inorganic Materials Chemistry prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
C7935 Recyklace termoplastů, termosetů a pryží RNDr. Ladislav Pospíšil, Ph.D.
C8845 Teoretické základy analytické chemie doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
F7130 Mechanické vlastnosti pevných látek prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
FX001 Fyzikální vlastnosti materiálů Mgr. Ondřej Caha, Ph.D.

 

 • Jarní semestr
Kód Předmět Garant/Vyučující
C3805 Polymery a plasty v praxi RNDr. Ladislav Pospíšil, Ph.D.
C6320 Chemická kinetika prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
C6790 Hmotnostní spektrometrie doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
C7041 Molekulová spektrometrie prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
C8700 Technologie chemických výrob doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
C9930 Metody kvantové chemie doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
F4280 Technologie depozice tenkých vrstev a povrchových úprav doc. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

 

Student si vybírá další výběrové předměty s ohledem na zadání své práce a doporučení školitele ze seznamu předmětů z celé nabídky předmětu vyučovaných na Přírodovědecké fakultě MU a na spolupracujících pracovištích.

Závěrečné práce

Disertační práce z oboru materiálová chemie je možné vypracovávat jak na témata experimentální (například syntéza nanočástic, termická analýza a Knudsenova efúzní hmotnostní spektrometrie) i teoretická (termodynamické nebo kvantově-mechanické modelování materiálů), tak na jejich kombinaci.

Požadavky ke státním závěrečným zkouškám

Personální zabezpečení

 • Oborová rada

  • doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
  • prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
  • doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
  • prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
  • prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
  • prof. RNDr. Mojmír Šob DrSc.
  • prof. RNDr. Jan Vřešťál DrSc.
  • RNDr. Jiří Buršík, DSc. (externí člen)
  • RNDr. Jiří Čermák, DSc. (externí člen)
  • Mgr. Martin Friák, Ph.D. (externí člen)
  • doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D. et Ph.D. (externí člen)
  • prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc. (externí člen)
  • prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. (externí člen)
  • RNDr. Aleš Kroupa, CSc. (externí člen)
  • prof. Dr. Lubomír Špaňhel (externí člen)
  • prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc. (externí člen)
 • Přednášející

  • doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
  • RNDr. Jiří Buršík, DSc.
  • doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D. et Ph.D.
  • prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
  • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
  • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
  • doc. RNDr. Josef Novosad, CSc.
  • doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
  • prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
  • prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
  • prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.
  • prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
  • prof. Dr. Lubomír Špaňhel
  • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
 • Školitelé

  • doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
  • RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
  • Mgr. Martin Friák, Ph.D.
  • doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D. et Ph.D.
  • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
  • RNDr. Aleš Kroupa, CSc.
  • doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
  • Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D.
  • doc. RNDr. Josef Novosad, CSc.
  • doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
  • prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
  • prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
  • prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
  • prof. Dr. Lubomír Špaňhel
  • doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
  • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
  • doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.