Modelování


Modelování a simulace se staly nezbytnou součástí výzkumu moderních materiálů. Modelovací techniky mohou být použity pro predikci vlastností materiálů, a tím ušetřit čas a finanční zdroje při jejich navrhování. Na druhou stranu modelovaní a simulace poskytují doplňující pohled na experimenty, čímž umožňují lepší porozumění chování materiálů.

V současné provádíme modelování v těchto OBLASTECH:

 

Kvantově-mechanické (Ab initio) modelování,

které využívá znalosti kvantové mechaniky k popisu elektronové struktury pevných látek. Tento přístup je založen na metodě funkcionálu hustoty (Density Functional Theory, DFT). Veškerý matematicko-fyzikální aparát je v současné době plně aplikován v programech, které jsou běžně používány. Metody aplikujeme převážně na kovové materiály. Pomocí výpočtů získáváme například celkové energie studovaných fází, informace o jejich vzájemné stabilitě, magnetismu, mechanických vlastnostech a popis poruch krystalové mříže.

Více detailů lze získat zde.

 

Termodynamické modelování

využívá znalosti termodynamických zákonů k předpovídání stability různých fází za přesně daných podmínek, jako je teplota, tlak a složení systému. Využití výpočetní techniky a specialisovaného software umožňuje rychlý výpočet Gibbsových energií fází v závislosti na výše uvedených proměnných a následné vykreslení fázového diagramu. Termodynamické modelování je často prováděno v těsné spolupráci s experimentálním výzkumem a ab initio výpočty.

Více detailů lze získat zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.